آخرین اخبار

"آخرین شماره مجله فرهنگ اسلامی"

نظر شما چیست؟

ذی نفع اصلی کیست؟

کارآگاهان در بررسی پرونده های جنائی به  نخستین پرسشی که می پردازند این پرسش است «ذی نفع کیست؟» حتی ممکن است در یک پرونده جنائی به این پرسش برسند:«ذی نفعان چه کسانی  هستند» و متعاقب این پرسش ،پرسش دیگری مطرح می شود:«ذی نفع اصلی کیست». درپرونده «مهسا امینی» نیز دقیقا همین پرسش ها و یا همین پرسش مطرح است:«ذی نفع اصلی کیست» در مورد رخدادی که برای…
ادامه مطلب ...

دیده ها و پدیده ها

آخرین مقالات

جامعه

گوناگون

هنر

بیداری اسلامی

گوناگون