ابعاد جدیدی برای حضور زنان در عرصه اجتماعی و مدیریتی کشور ایجاد شده است