اعزام تیم ویژه جهت بررسی علل حادثه آتش سوزی بیمارستان کوثر سمنان، به دستور وزیر بهداشت