افرادی با نگاه عوام‌فریبانه به دنبال ثابت نگه داشتن نرخ انرژی هستند