اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش بهره وری آب/میوه شب عید و نهاده های تولید تامین است