ایستادن در برابر قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شأن مدیران فدراسیون فوتبال نیست