بر پیاده سازی راهبردهای ایمیدرو توسط مدیریت جدید سنگان تاکید داریم