ارتباط با ما

تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، خیابان آزادی
خیابان افتخاریان، کوچه مریم، شماره ۲۳

کدپستی:۱۶۶۹۷۴۷۴۱۳-۱۵
تلفن۲۲۹۳۹۹۶۳ و ۲۲۹۴۰۰۵۴
فکس: ۲۲۹۵۶۴۰۱
ایمیل: info@farhangeeslami.com
سایت دفتر نشر فرهنگ اسلامی: daftarnashr.ir