دکتر روحانی: امور تا حد امکان به مردم و سمن ها واگذار شود