دکتر روحانی: هر ایرانی شایسته، از هر قوم و مذهب، باید فرصت مدیریت داشته باشد