دیدار با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی