صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک کشاورزی با هدف حمایت بیشتر از شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری هایشان را گسترش می دهند