نحوه تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر‌حرفه‌ای مشخص شد