نهال و بذر محصولات کم‌آب‌بر به‌صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار گرفت