نگرانی سرمایه‌گذاران حوزه دانش‌بنیان را کاهش می‌دهیم