همکاری و حمایت حداکثری دستگاه‌ها از فعالان پارک‌های علم و فناوری ضروری است/ از جوانان تحصیل کرده و فعال در پارک‌های علم و فناوری