هیات رئیسه به رعایت نوبت در بیان تذکرات و اخطارهای نمایندگان توجه کند