۵۰۰ کلیومتر از راه ها با نصب علائم زیربار ترافیکی می روند