۶۰ درصد از اوراق مالی اسلامی انتشار یافته از سوی شهرداری‌ها صرف اجرای طرح‌های حمل و نقل شهری می‌شود