دکتر قالیباف انتخاب مجدد محمد الحلبوسی به عنوان رئیس مجلس عراق را تبریک گفت

0 2

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، پیام تبریک دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق به شرح زیر است:

جناب آقای محمد الحلبوسی
 رئیس محترم مجلس نمایندگان 
جمهوری عراق 

السلام علیکم و رحمه الله و برکاته؛ 

خرسندم بهترین تبریکات و تهنیـت هـای خـود را بـه مناسـبت انتخـاب مجـدد جنابعالی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق ابراز نمایم.

اطمینـان دارم بـا حمایـت و پشتیبانی مجـالس دو کشـور مناسـبات برادرانـه فیمابین در عرصه‌های گوناگون بیش از پیش توسعه و گسترش خواهد یافت.

همکاری‌های پارلمانی فیمابین به عنـوان بخـش مهمی از روابـط دوستانه تهـران و بغداد موجـب اسـتحکام و تحکیم روزافـزون مـراودات دو کشـور در عرصـه هـای گوناگون خواهد بود.

در این راستا از جنـاب عـالی بـرای دیـدار از جمهـوری اسلامی ایران دعوت بـه عـمـل می آورم . امیـدوارم در نخستین فرصـت ممکـن جنابعـالی را در تهران ملاقات کنم.

فرصـت را مغتـنـم شـمرده؛ از درگـاه خداونـد متعـال سـلامت و موفقیـت روزافزون جنابعـالی ، سـعادت و بهـروزی ملت و دولـت کشـور دوسـت ، مسـلمان و همسایه جمهوری عراق را مسئلت می نمایم.

محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس
شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.