پرسش اصلی

0 249

اسلام حقیقی،حقیقتی واحد است ولی بنام اسلام سه پرچم بلند شده که فقط یکی از آنها اسلام ناب محمدی است . با کمی دقت در جغرافیای اجتماعی و تاریخ  جهان با سه اسلام بعنوان یک واقعیت ملموس و محسوس ولی کما بیش ناگفته و مغفول در رسانه های جهان روبرو می شویم :

۱-اسلام تاریخ ساز

نخست اسلامی است که خود را در مقابل بهروزی و سعادت بشریت مسئول می داند و رسالت خود را ساختن جهان طراز قرآن می شناسد و برای تغییر جهان و ساختن دنیائی بهتر برای تمامیت بشریت می کوشد و برقراری عدالت جهانی شعار اصلی ،اساسی و اصولی آنست. این اسلام ،اسلام ناطق است . اسلامی است که در مقابل همه تحولات جهانی موضع مشخص و دقیق دارد و از کنار رخدادهائی که رخ می دهند بی تفاوت عبور نمی کند و مسئولیت خود را در مقابل سرگذشت و سرنوشت بشریت پذیرفته است . شعار نه غزه نه لبنان شعار این اسلام نیست و انسان مسلمان خود را در مقابل سرنوشت سایر مسلمانان بی تفاوت نمی داند . ما این اسلام را «اسلام تاریخساز» می نامیم. اسلامی که مسئولیت هدایت و رهبری بشریت را در راه تکامل و رسیدن به  خود آگاهی و خدا آگاهی و تحقق عدالت و آزادی در جهان پذیرفته است .  این اسلام خواهان تغییر وضع موجود در جهان است . اسلام  تاریخساز مدافع رسالت و ماموریت تاریخی حضرت موسی(ع) است ولی با ارتجاع یهود-از سامری گرفته  تا صهیونیسم-دشمن است وبعثت و رسالت موسی(ع) را قدمی در راه آماده سازی جهان برای پیروزی انقلاب جهانی اسلام می داند ولی ارتجاع یهود چه در چهره سامری و چه در نقش یهودا و چه در سیمای صهیونیسم را از موانع اصلی در راه تحقق عدالت جهانی و آزادی جهانی می داند. اسلام تاریخ ساز حامی نبوت و رسالت و نهضت حضرت مسیح(ع) است ولی با ضد مسیح یا همان مسیحیت صهیونیستی دشمن است و آن را از دشمنان آزادی و عدالت در مقیاس جهانی می شناسد.

اسلام تاریخ ساز به قرآن بعنوان فرمان خدا برای تحقق عدالت و آزادی در جهان معتقد است . اسلام تایخساز «درایت قرآن » را مهمتر و اساسی تر از «قرائت قرآن» می داند و اگر قرائت قرآن مقدمه درایت در قرآن نباشد هیچ سودی نخواهد داشت. چه بسا کسانیکه قرآن تلاوت می کنند وقرآن آنها را نفرین می نماید.

در اسلام تاریخساز تنوع مذهبی وجود ندارد. در اسلام تاریخساز فقط یک مذهب وجود دارد و آن مذهب تشیع و تسنن محمدی است .  یعنی مذهب پیروی از سنت های پیامبر  که خود پیامبر نیز پیرو این  مذهب بود و همۀ امامان معصوم مروجان جان برکف این مذهب بوده اند و امامان غیر معصوم نیز- همچون امام خمینی – از شارحان و مروجان آن بشمار می آیند.

اسلام تاریخ ساز در صورت پیروزی می تواند توسعه  موجودی که بوسیله تمدن غرب بوجود آمده را حفظ کند و در عین حال به «توسعه  وجودی»جامعه بشری بپردازد اسلام تاریخ ساز،جهان را به سوی برقراری عدالت و آزادی در مقیاس جهانی دعوت و هدایت می کند. در انقلاب جهانی اسلام از جمله آرمان های اصلی و اساسی و اصولی دو شعار بزرگ عدالت و آزادی می باشد و اسلام تاریخ ساز در جنگ فقر و غنا در کنار مستضعفین جهان است و از همه دشمنان استکبار حمایت می کند عدالت به معنی تقسیم مائده های زمین میان تمام فرزندان بشریت وآزادی به معنی برداشتن تمام موانع سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که در مسیر سیر الی الله در مقابل انسان وجود دارند. از اهداف اولیه  اسلام تاریخ ساز است. اسلام تاریخساز در رابطه با مقام  خلیفه اللهی انسان منفعل نیست بلکه کاملا فعال است .

۲-اسلام تاریخ ساخته

دومین  اسلام ،«اسلام تاریخ ساخته » است . اسلام ساکت. اسلامی که هیچ تحرکی در راه آزادی و عدالت بوجود نمی آورد. اسلامی که رکود در تمام ابعاد سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی از نتایج ذاتی آن است . اسلامی که تاریخ ساز نیست بلکه کاملا تاریخ ساخته است . اسلام توجیه وضع موجود. اسلام سکوت . اسلام منفعل نسبت به مقام خلیفه اللهی انسان. اسلام  بی توجه به چراغ هدایت سیاسی جامعه یعنی نظام سیاسی امامت . اسلامی که هم در مقابل موسی(ع) و عیسی(ع) بی تفاوت است و هم در مقابل ارتجاع یهود و مسیحیت صهیونیستی.

در این اسلام قرائت قرآن مهم است ولی درایت آن عملا چندان مطرح نیست .در اسلام تاریخساخته عملا سنت های اجتماعی و سیاسی موجود مهم تر از سنت های نبوی هستند. اجرای صوری احکام  الهی در اسلام تاریخ ساخته  مهمتر از توجه به فلسفه وجودی آنها می باشند. این اسلام دین اکثریت خاموش جهان اسلام است و بسیاری از پیروان رسمی مذاهب حنفی ،مالکی،شافعی و حتی آنها که رسما شیعه محسوب می شوند پیرو این اسلامند تمام کسانیکه در جهت تغییر جهان به نفع آزادی نمی کوشند بلکه وضع موجود را  توجیه می کنند پیرو اسلام تاریخ ساخته اند آنها به اصول اسلام – بجز عدالت و امامت – رسما و عملا معتقدند ولی به دو اصل عدالت و امامت توجه کافی نمی کنند و در راه برقراری عدالت در مقیاس جهانی و آزادی در سطح جامعه بشری کوششی نمی نمایند.

دورنمائی که در مقابل «اسلام تاریخ ساخته» وجود دارد در خوش بینانه ترین شرایط ادامه وضع موجود است البته بشرط آنکه وضع موجود قابل دوام باشد و تمدن ماشینی غرب با یک انفجار اتمی که در سطح ابر قدرتها گرفتار آن خواهد شد ،دست به خودکشی و انهدام خویش نزند.

۳-اسلام تاریخ سوز

سومین اسلام،اسلام تاریخ سوز است ،اسلامی که میخواهد وضع موجود را تثبیت کند . به تعبیر امام خمینی اسلام آمریکائی. البته  امروز نام اسلام تاریخ سوز،اسلام آمریکائی و یا اسلام  صهیونیستی است ولی در قرون گذشته این اسلام را بعنوان اسلام اموی یا اسلام عباسی ویا اصولا اسلام سفیانی می شد نامید.اسلامی که نماد اسلامی و نهاد الحادی دارد و به جای اصول اسلام ،به  سه اصل ابوسفیان یعنی اصالت طبیعت واصالت لذت و اصالت قدرت متکی است . اسلام خاموش کننده چراغ هدایت الهی جامعه . اسلام سرکوب گر نیروهای آزادیخواه . اسلام مرگ آفرین  . اسلام مخالف آیندۀموعود. اسلام مخالف با مقام خلیفه اللهی انسان. اسلامی که متحد ارتجاع یهود و صهیونیسم و مسیحیت صهیونیستی و عملا دشمن راه موسی(ع) ،روح تعالیم عیسی(ع) و رسالت اللهی حضرت خاتم الانبیاء (ص)است . اسلامی که با درایت قرآن دشمنی می ورزد و نسبت به طرف داران عدالت و آزادی خصومت دارد . اسلامی که مذاهبی از قبیل وهابیت و بهائیت و فرقه هائی نظیر منافقین و داعش از دستاوردهای آن است . اسلامی که دشمن انقلاب مهدی (ع) است و خود را نسبت به مقابله با او و یارانش متعهد و ملتزم می بیند.

اگر چنانچه اسلام تاریخساز که امروز در جبهه  مقاومت اسلامی در سطح منطقه بروز اجتماعی و انقلابی یافته  پیروز شود دستاوردهای علمی و مدنی تمدن غرب که عموما در جهت توسعه موجودی کارائی دارند حفظ خواهد شد ولی بشریت با «توسعه وجودی» نیز آشنا خواهد شد و آزادی وعدالت در جهان استقرار خواهد یافت .

اگر اسلام تاریخ ساخته به حیات خود ادامه دهد وضع موجود که  مطلوب انسان مسلمان نیز نیست در جهان اسلام ادامه خواهد یافت وتمدن غرب نیز بدلیل رشد فزاینده تضادهای اجتماعی و سیاسیش رو به انهدام و خودکشی خواهد رفت.

اگر اسلام تاریخ سوز بر جهان اسلام بوسیله رژیم هائی نظیر رژیم سعودی و گروهکهائی نظیر منافقین و داعش بر سرنوشت مسلمانان حاکم شود،گذشته از خطری که تمدن غرب را از درون تهدید می کند جهان اسلام از درون شاهد انهدام تمام دستاوردهای مترقی خود خواهد بود و یک هزاره  مرگ و سکون بر سرنوشت مسلمانان حاکم خواهد گردید .

هر انسان  مسلمان  باید وضعیت خود را در مقابل این سه نوع اسلام مشخص نمایند و برای خود روشن کند که در چه جبهه ای می خواهد قرار داشته باشد.

امروز حزب الله لبنان  ،جهاد اسلامی برای آزادی فلسطین ،حماس ،انصارالله  یمن،فاطمیون،حیدریون و حسینیون از کشورهای لبنان ، فلسطین، یمن ،افغانستان ،پاکستان و جمهوری آذربایجان در کنار جمهوری اسلامی ایران وضعیت خود را روشن کرده اند و می خواهند از اسلام  با قرائت محمدی و علوی و بروایت امام خمینی حمایت کنند و در جهت استقرار عدالت و آزادی در جهان بکوشند.

سایر اعضای ملت اسلام نیز باید وضعیت خود را مشخص کنند که آیا می خواهند تاریخسازباشند یا تاریخ ساخته و یا تاریخ سوز؟! کدامیک ؟!

جشن میلاد امام علی (ع) را پشت سر گذاشتیم. جشن بعثت نبوی(ص) را پیش رو داریم و همچنین  جشن های میلاد امام حسین (ع) و امام مهدی(ع) در پیش روست . پیامبر (ص)، علی(ع) ،حسین(ع) و مهدی (ع) از رهبران اسلام تاریخ ساز هستند . ما از پیروان کدام اسلام هستیم و یا خواهیم بود؟ پرسش اصلی این است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.