مشکل اصلی مهاجران، سیاسـتگذاری دولت‌هـا و نــاتوانی عــملی آن‌ها در احقاق حقوق آنها است

0 3

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رحمت اله نوروزی در کنفرانس بین المللی مهاجرت (IPU) که امروز سه‌شنبه ۳۰ خراد ماه در استانبول در حال برگزاری است، در سخنرانی خود در خصوص «قراردادهای جهانی؛ اهداف، تعهدات، پیشرفت‌ها و پسرفت‌ها در اجرا»، گفت: وجود آشوب و درگیری در بسیاری از نقاط جهان، زمینه مهاجرت و آواره شدن تعداد فراوانی از زنان، مردان و کودکان را فراهم آورده و درعین حال آنان را با چالش‌های فزاینده‌ای در باب سلامت و رفاه عمومی خود مواجه نموده است.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی، افزود: پدیده مهاجرت واقعیت امروز جامعه جهـانی اسـت کـه منبع تنش‌های سیاسی و فجایع انسانی نیز هست. برخی مهـاجران زندگی خود را به خطـر می‌اندازنـد تـا بـه کشورهای پیشرفته‌تر رفته که در آنجا نیز با سوء‌رفتار و سوءظن روبه‌رو می‌شوند.

وی همچنین اظهار کرد: پیمان جهانی مهـاجرت را فرصـت قابل تـوجهی جهـت بهبـود نظـارت بـر وضـعیت مهـاجرت، پرداختن به چالش‌های مرتبط با جنبش‌های مهاجرتی و تقویت سـهم مهـاجران در توسـعه پایدار کشــورها ارائــه می‌دهـد و تــلاش می‌کنــد بین دو نیروی اجتمــاعی یعنی منافع دولتهای ملی و حقوق و منافع مهاجران تعادل برقرار کند.

نوروزی هـدف از پیمـان جهـانی مهـاجرت بـه عنوان یک چـارچوب مشـترک همکاری را فراهم آوردن شـرایط مناسـب جهـت مـدیریت بهینـه مهـاجرت دانست کـه هم استانداردهای حداقلی برای مهاجران را تضمین ‌کند و هم همکاری‌هـای بین‌المللی را در مورد چالش‌های مهاجرت تسهیل ‌نماید.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنرانی خود یادآور شد: این پیمان در عین حـال دولت‌هـای عضـو را تشـویق می‌نماید که با اعمال تغییرات در سیاست‌های مهاجرتی خود حقـوق بنیـادین پناهجویـان و مهاجرین به ویژه در خصوص نسل دوم حقوق بشر را به رسمیت بشناسند و شرایط و امکانـات لازم را جهت رشد و تعالی آنان و پذیرششان در جوامع مقصد فـراهم آورنـد و از سـوی دیگر با اجرای اهداف توسعه پایدار زمینه مهاجرت افراد را کاهش دهند.

وی گفت: بـا تمـامی ایـن اوصاف و با وجود برخی کاستی‌ها در این پیمان و سایر اسناد حقوق بشری، مشـکل اصـلی مـهاجران و به ویژه مهاجران دارای موقعیت ضعیف اقتصادی و اجـتماعی، نــبود مــقررات نیست؛ بلکه واقعیت‌های مــوجود شـامل سیاسـتگذاری‌های دولت‌هـا و نــاتوانی عــملی آن‌ها در مطالبه و احقاق حقوق، بیشترین نقش را در این زمینـه ایفـا می‌کنـد. حقـوق بشـر هرچند به عنوان حـقوق آرمـانی برآمده از اندیشه‌های حقوق طبیعـی امـروزه وارد قـلمرو حـقوق موضوعه شـده، امـا در بـسیاری از موارد به علت وجود واقعیت‌ها و منـافع سیاسـی و اقتصادی دولت‌هـا و برخـی احـزاب و گروه‌هـا در داخـل کشـورها در عمـل بـا مشـکل روبه‌رو بوده اسـت.

این عضو اتحادیه بین المجالس مجلس شورای اسلامی ایران در پایان سخنان خود در کنفرانس بین‌المللی مهاجرت، تصریح کرد: به هر روی، این امید وجود دارد که با گـذر زمـان و اجـرای داوطلبانـه پیمان جهانی مهاجرت از سوی دولت‌ها شـاهد تغییـرات مثبتـی در وضـعیت مهـاجرین و پناهندگان در سراسر جهان باشیم.

/پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.