سازمان کشورهای ترک زبان؛ مولود تفکر نژادپرستانه “ترک گرایی” یا “پان ترکیسم”

در سایت رسمی وزارت خارجه ترکیه در معرفی "شورای ترک" یا سازمان همکاری کشورهای ترک زبان که به آن "سازمان ترک سوی" ( سازمان ترک نژاد) نیز گفته می شود، هدف زیر برای این سازمان است...
ادامه مطلب ...