جنگ نرم میان عربستان سعودی وانقلاب اسلامی ایران و ضرورت های تازه آن

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران به علت اختلافات ایدئولوژی و همپیمانیهای سیاسی میان عربستان سعودی و غرب نوعی تقابل میان این دو قدرت شکل گرفت و تاکنون ادامه دارد و در چهار دهه گذشته به…
ادامه مطلب ...