بررسی جنگ‌های داخلی افغانستان بر پایه نظریه شکاف های اجتماعی

چکیده جنگهای داخلی افغانستان نتیجه تضاد و تقابلی است که میان نهادها و گروه‌های سیاسی- اجتماعی بدلیل تعارض در منافع و بر سر تصاحب منابع ثروت و قدرت پدید آمد. هویت چند گروه از ساکنان…
ادامه مطلب ...