بازتاب سفر رئیس جمهور به چین در رسانه ها و محافل سیاسی

سفر رسمی آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمان به  چین در هفته آخر بهمن ماه سال جاری از نادر دیدارهای است که بنحو گسترده ای مورد توجه و تحلیل محافل سیاسی و اقتصادی جهان قرار گرفته است.…
ادامه مطلب ...

تهاجم و ظهور مجدد طالبان به افغانستان و واکنش کشورهای پیرامونی

همزمان با خروج نیروهای آمریکائی وناتو از افغانستان اوجگیری تحرکات و قدرت نمائی طالبان ،دولتهای محلی و محافل سیاسی منطقه و جهان را نگران کرده است. این تحولات موجب ایجاد لرزشها و...
ادامه مطلب ...