تهاجم و ظهور مجدد طالبان به افغانستان و واکنش کشورهای پیرامونی

همزمان با خروج نیروهای آمریکائی وناتو از افغانستان اوجگیری تحرکات و قدرت نمائی طالبان ،دولتهای محلی و محافل سیاسی منطقه و جهان را نگران کرده است. این تحولات موجب ایجاد لرزشها و...
ادامه مطلب ...