مرور رده

تازه ها

دولت عمیق جهانی

واژه دولت عمیق از جمله مفاهیم سیاسی جدیدی است که در درک رفتار و جهتگیری دولتها در دو دهه اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. دانشمندان سیاسی در تحلیل…

دوسرچشمه و دو رود

به عالم خاک نگاه کنیم . به جهانی که مندلیف عناصر آن را در جدول خود آورده است.مندلیف در جدول خود که بنام جدول تناوبی عناصر شیمیائی نیز معروف است ،…

هرم قدرت در جهان

تاکنون تئوریهای مختلفی در باره ساختار قدرت جهانی مطرح شده و بسیاری از تحلیلگران بر این باوراند که ابر قدرتهای رسمی جهان که دیده می شوند زیر ساخت اصلی…

فرق بشر شکافت

مه خفته بود و كوفه خاموش و فتنه‌خيز-در پرنيان سرخ زمان خفته بود باز-گوئى كه ماه قصّه تقدير عشق را-در گوش آسمان و زمين گفته بود باز-كوفه خموش بود...