مرور رده

تازه ها

عبرت افغانستان

عقب نشینی سریع نظامی امریکا و ناتو از کشور افغانستان و سقوط سریعتر همه شهرهای این کشور از جمله شهر کابل پایتخت آن..............

دولت عمیق جهانی

واژه دولت عمیق از جمله مفاهیم سیاسی جدیدی است که در درک رفتار و جهتگیری دولتها در دو دهه اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. دانشمندان سیاسی در تحلیل…

دوسرچشمه و دو رود

به عالم خاک نگاه کنیم . به جهانی که مندلیف عناصر آن را در جدول خود آورده است.مندلیف در جدول خود که بنام جدول تناوبی عناصر شیمیائی نیز معروف است ،…

هرم قدرت در جهان

تاکنون تئوریهای مختلفی در باره ساختار قدرت جهانی مطرح شده و بسیاری از تحلیلگران بر این باوراند که ابر قدرتهای رسمی جهان که دیده می شوند زیر ساخت اصلی…