مرور رده

جامعه

عبرت افغانستان

عقب نشینی سریع نظامی امریکا و ناتو از کشور افغانستان و سقوط سریعتر همه شهرهای این کشور از جمله شهر کابل پایتخت آن..............

دولت عمیق جهانی

واژه دولت عمیق از جمله مفاهیم سیاسی جدیدی است که در درک رفتار و جهتگیری دولتها در دو دهه اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. دانشمندان سیاسی در تحلیل…

هرم قدرت در جهان

تاکنون تئوریهای مختلفی در باره ساختار قدرت جهانی مطرح شده و بسیاری از تحلیلگران بر این باوراند که ابر قدرتهای رسمی جهان که دیده می شوند زیر ساخت اصلی…

چه اشتباهی شد؟

بعثت نبوی یک نقطه عطف بسیار مهم در تاریخ بشر بوده است . بگونه ای که تاریخ بشر را میتوان به دو دوره "پیش از خاتمیت" و "پس از خاتمیت " تقسیم نمود. ولی…