مرور رده

جامعه

چه اشتباهی شد ؟

بعثت نبوی یک نقطه عطف بسیار مهم در تاریخ بشر بوده است . بگونه ای که تاریخ بشر را میتوان به دو دوره "پیش از بعثت " و"پس از بعثت "تقسیم نمود . ولی با…