مرور رده

سیاست

روسیه و این سه مرد

سه مرد بر روسیه اثر تردید ناپذیری گذاشته و یا می گذارند اولین آنها پتر یکم است که انگلو ساکسونها به او پتر کبیر می گویند. پتر یکم یا پتر کبیر (۹…