مرور رده

فرهنگ

قطار مهاراجه

در هند خيلي چیزها برعکس است. در ایران که باشی می توانی بگویی ما را چه به هواپیما ، ما باید سوار همان قطار شویم. اما اینجا در هند قطاري وجود دارد به…