مرور رده

اخبار

بحث و بررسی هیات دولت درباره راهکارهای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری/دستورات رئیس جمهور به وزیران/…

در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر روحانی انجام شد؛بحث و بررسی هیات دولت درباره راهکارهای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری/دستورات رئیس جمهور به وزیران/…