مرور رده

میزگرد

میزگرد: مدیریت جهادی چیست؟ چرا بود؟ چرا نیست؟!

بهشتی پور: بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما یکی از مسائل مهم کشور یعنی ویژگی‌های مدیریت جهادی است. این موضوع از دو جنبۀ مهم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. یکی این که اصلاً از لحاظ نظریه‌پردازی مدیریت جهادی چیست و مشخصات آن کدام است؟ از طرف دیگر کشور ما چقدر به این مدیریت نیاز دارد؟ البته همیشه این نیاز بوده ولی در شرایطی که انواع تحریم‌ها و توطئه‌های مختلف علیه ما وجود دارد قاعدتاً بیش از هر زمان دیگری کشور ما به مدیریت جهادی نیاز داریم. بحث ما در مورد این مسئله است. ابتدا من تصور خودم را از این موضوع را عرض می‌کنم. من…