فرهنگ

عرصه های پیشرفت در فرآیند اقتصاد مقاومتی: پیشرفت در عرصه فکر

اقتصاد مقاومتی یکی از بایسته های تعالی و رستگاری اقتصاد ملی در جمهوری اسلامی ایران می باشد که برآمده از آموزه های ناب اسلامی و اندیشه های ناب اقتصادی در سیره و نظر معصومین(ع) می باشد...
ادامه مطلب ...