فرهنگ

بررسی مقایسه ای رفتارهای تبعیض نژادی رژیم صهیونیستی با رژیم آپارتاید افریقای جنوبی با تاکید بر قانون…

با تصویب قانون قومیت در کنیست رژیم صهیونیستی واختصاص بسیاری از حقوق اجتماعی به یهودیان ومحروم ساختن فلسطینیان از حقوق اساسی از جمله حق تعیین سرنوشت، رژیم...
ادامه مطلب ...