اقتصاد

عرصه‌های پیشرفت در فرآیند اقتصاد مقاومتی: پیشرفت در عرصۀ فکر

اقتصاد مقاومتی از بایستههای تعالی و رستگاری اقتصاد ملی در جمهوری اسلامی ایران و برآمده از آموزههای ناب اسلامی و اندیشههای ناب اقتصادی در سیرۀ معصومین(ع) است. این مفهوم با الگوی اقتصاد…
ادامه مطلب ...