اقتصاد

اقتصاد

الزامات اقتصاد مقاومتی؛ درنگی بر ملزومات مقاوم سازی اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران

در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی جهان امروز، عنصر اقتصاد یکی از ابزارهای راهبردی و کلیدی ایجاد قدرت و امنیت ملی کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه می‌باشد...
ادامه مطلب ...