دانش

عرصه‌های پیشرفت در فرآیند اقتصاد مقاومتی: پیشرفت در عرصۀ فکر

اقتصاد مقاومتی از بایستههای تعالی و رستگاری اقتصاد ملی در جمهوری اسلامی ایران و برآمده از آموزههای ناب اسلامی و اندیشههای ناب اقتصادی در سیرۀ معصومین(ع) است. این مفهوم با الگوی اقتصاد…
ادامه مطلب ...

بررسی وضعیت کم‌آبی در ایران و جهان و راهکارهای مقابله با آن

امروزه بحران آب و متغیرهای اثرگذار بر آن-از جمله، گرمایش زمین و افزایش مصرف آب-ابعاد جهانی یافته و همۀ مناطق جهان را، کمابیش، تحت تأثیر قرار داده‌است. بیش از 50 درصدِ جمعیت جهان با…
ادامه مطلب ...