بازرسی هیات قضائی از زندان های استان کرمان

0 0

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: حسب دستور ریاست قوه قضائیه وضعیت قضائی تمام زندانیان در کرمان به‌منظور ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان، حسب دستور ریاست قوه قضائیه و در اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هیاتی با محوریت دادگستری مرکز استان کرمان از زندان‌های سراسر استان بازرسی می کند.

رضا طالبی زاده،معاون قضائی رئیس کل و رئیس هیات بازرسی از زندان های استان در خصوص این بازدید ها اظهار داشت: این هیات متشکل از جمعی معاون دادستان مرکز استان، روساء دادگستری و دادستان های حوزه های قضائی سراسر استان می باشد و نتایج ارزیابی ها پس از جمع بندی نهایی به قوه قضائیه و دادستانی کل کشور ارسال خواهد شد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد: در این بازدید ها وضعیت قضائی تمام زندانیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این مقام قضائی گفت:فهرست اسامی زندانیان محکومی که شرایط استفاده از مرخصی پایان حبس،آزادی مشروط،عفو وتعویق اجرای مجازات را دارند تهیه و اقدام قانونی لازم برای بهره مندی آنها از این امتیازات فراهم گردیده است .

معاون رئیس کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد:اسامی زندانیانی که امکان و شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را دارند به تهران اعلام خواهیم کرد تا برنامه ریزی لازم برای بهره مندی آنها از این امکان به منظور آزادی از زندان فراهم شود .

طالبی زاده گفت: فهرست اسامی زندانیانی که اقدام به تقدیم دادخواست اعسار نکردند و یا اعسار آنها پذیرفته شده ولی بلا بودن میزان پیش قسط و اقساط و یا تأخیر در پرداخت اقساط مانع از آزادی آنها شده است مورد بررسی قرارخواهد گرفت تا زمینه رسیدگی خارج از نوبت به دادخواست آنها فراهم و نسبت به آزادی زندانیان معسر اقدام شود.

وی ادامه داد:همچنین دستورات قضائی برای اقدام قانونی لازم جهت قبولی وثیقه و کفالت کسانی که با قرار تودیع وثیقه یا معرفی کفالت در بازداشت می باشند و امکان تودیع وثیقه یا معرفی کفیل دارند فراهم گردیده است.

وی افزود:زندانیانی که به لحاظ بیماری لازم است اجرای مجازات حبس آنها به موجب ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به تعویق افتد و یا حبس آنها تبدیل به مجازات دیگری شود ،مورد شناسایی قرار گرفتند و اقدام قانونی لازم برای بهره مندی آنها از این امکان به عمل خواهد آمد.

وی عنوان کرد:کلیه محکومین به حبس و رد مال که مجازات حبس آنها به اتمام رسیده در صورتی که شاکی تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۱۳۷۵ را نکرده باشد و یا شاکی گذشت کرده باشد،آزاد خواهند شد.

۶۶۶

روتیتر
Auto Text
Auto Image
Auto Drop: class1

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.