ارقام رشد تولید در بخش های مختلف صنعتی کشور، بهترین شاهد بر بی ثمر بودن سیاست فشار حداکثری آمریکا است/ سیاست دولت،حمایت از صنعت خودروسازی و تقویت توان رقابتی خودروسازهای داخلی است/ با تغییر شرایط و گشایش در دسترسی به بازارهای خارجی، صنعت خودرو فضای مساعدتری را تجربه خواهد کرد/ به مذاکرات در وین تا توافق نهایی ادامه خواهیم داد