استفاده از زنان در عرصه های مدیریتی همواره مورد تاکید این دولت بوده است/  فراهم شدن فرصت و شرایط مناسب برای فعالیت زنان ،جوانان ، اقوام و اقلیت های مذهبی در جامعه از معیارهای دولت تدبیر و امید است/  خانم ها اگر اراده کنند می توانند فرد یا جناحی را که مورد تایید آنها است در مسند قدرت قرار دهند/ علاقمند بودم  وزیر زن در کابینه داشته باشیم اما توانم محدود بود و نشد