امسال همه باید بیش از سال های گذشته و تا حد امکان در مصرف آب و برق صرفه جویی کنیم/  در سال های جنگ اقتصادی دشمن، صادرات محصولات پتروشیمی و برق کمک زیادی به اقتصاد کشور کرد/  سرمایه گذاری بخش مهمی از اقتصاد است / برای جهش و رونق تولید باید بازار خود را توسعه دهیم