سیاست

سیاست

امیال قوم گرایانه اشرف غنی در سیاست گذاری هویت سیاسی و فرهنگ ملی افغانستان

اشرف غنی در عرصه‌های حکومت داری موضع دارد و در تطبیق موضع خود با کسی ملاحظه و مصلحت اندیشی ندارد. هژمونی قومی در  فرهنگ و سیاست از مواضع‌ ثابت اشرف غنی است...
ادامه مطلب ...