مرور برچسب

ابوالقاسم حسینجانی

شعر نهایت شعور است

وقتی می گوییم "ادبیات" ، همه چیز را در بر می گیرد که می شود با آن زندگی کرد. اگر منظورمان از ادبیات، شعر باشد، روشن ترین شکلش این است که با یک روح و…