مرور برچسب

زبان فارسی

زبان فارس در خطر است

دکتر احمد خاتمی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی و از استادان همین دانشکده در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی است. او در سال ۱۳۸۹به عنوان…