مرور برچسب

صبحانی

اقتصاد اسلامی چیست؟

استحضار دارید یک بعد از احکام اسلامی مربوط به احکام اقتصادی است و مسلماً این احکام مبتنی بر یک جهان بینی است که از آن به عنوان جهان بینی اسلامی یاد می…